Registres oficials

AJN, en línia amb el seu enfocament de responsabilitat social i garantia de servei, compleix escrupolosament amb tota la legislació vigent.

La nostra empresa forma part de tots els registres oficials exigibles a Balears a una empresa de control de plagues com la nostra.

La relació d’aquests registres es reprodueix a continuació:

  1. Inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides de la illa de Mallorca.
  2. Inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides de la illa de Menorca.
  3. Inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides de la illa d’Eivissa/Formentera.
  4. Inscripció en el Registre Oficial per a Establiments i Serveis Plaguicides d’ús ambiental i indústria alimentària.
  5. Inscripció en el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Conselleria de Medi ambient del Govern Balear.