Serveis

Aquests són els serveis que oferim:

  • Desratització

  • Desinsectació

  • Desinfecció

  • Tractaments Fitosanitaris

  • Tractament de la Legionel·losi

  • Tractament de Fusta

oruga 1377677_25369025  arbol 1271065_33287858

La metodologia de treball que proposa AJN es basa en el denominat Control Integral de Plagues (CIP). Es tracta de la tècnica de control de plagues més innovadora existent en l’actualitat, doncs té en consideració a més de l’eficàcia del tractament, el respecte a l’entorn en què es produeix l’aplicació i la garantia de preservació de la salut pública.

El CIP és un mètode que combina al mateix temps diferents mètodes per combatre una plaga, ja siguin mesures d’higiene i sanejament del mitjà o mesures de caràcter mecànic (esquers, rateres,paranys…), físic (temperatura, corrents elèctrics, ultrasons, aspiració útil,…), biològic (depredadors de paràsits, insecticides bioracionals, feromones, repel·lents…) o químic (insecticides, raticides,…), utilitzant a cada moment aquells que satisfacin millor les exigències toxicològiques, econòmiques i ecològiques, prioritzant l’ús dels elements naturals de control i tenint en compte els límits de tolerància.

L’estratègia de control de plagues d’AJN està basada en les següents etapes:

  1. Diagnòstic previ de la situació: identificació de la plaga, avaluació del nivell d’infestació, causa de la plaga i característiques físiques d’infraestructures i entorn.
  2. Planificació: selecció del mètode de control més adequat, càlcul de la periodicitat recomanada d’intervenció i, si escau, elecció dels productes més recomanables.
  3. Realització dels tractaments: implementació de les mesures físiques recomanades (millora de deficiències estructurals, sanejament del mitjà,…), així com de les mesures biològiques i/o químiques requerides.
  4. Supervisió, seguiment i control: avaluació de l’eficàcia en el control de la plaga i adopció, en cas necessari, de mesures correctores.

Tots els productes que utilitzem estan, en tots els casos, degudament autoritzats i compten amb els seus corresponents registres sanitaris.